Повернутися

Журнал Випуск - 12 / 2015 (ч. 1)
Журнал Випуск - 12 / 2015 (ч. 2)
Журнал Випуск - 12 / 2015 (ч. 3)


 

Журнал Випуск - 12 / 2015 (ч. 1)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Zhylinska O.I., Firsova S.G., Aksom G.I.
CHALLENGES, BARRIERS AND OPPORTUNITIES FOR CHANGE IN MANAGEMENT ACCOUNTING AND CONTROL PRACTICES DIFFUSION

Жукова Л.М.
РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ГОСПОДАРЧОЇ СИСТЕМИ

СЕКЦІЯ 2
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Волга В.О.
ВИКОРИСТАННЯ СКОРИНГУ ДЛЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ МІКРОКРЕДИТУВАННЯ

Гончар В.В.
ПЕРСПЕКТИВИ ТА НАСЛІДКИ ЗБЛИЖЕННЯ УКРАЇНИ З: МС/ЄАЕС ЧИ ЕС

Жилин М.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАХТОВОГО РЫНКА ПЕРЕВОЗКИ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Жорова А.М., Чемеринська К.П.
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Запотічна Р.А.
АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ДЕРЖАВ У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Палінчак М.М., Дроздовський Я.П., Палінчак В.М.
СВІТОВІ МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ (ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА)

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Алешина Т.В.
РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Афанасьєва Л.М.
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ

Безп’ята І.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Бєлікова Н.В.
НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

Грабовецький Б.Є., Білоконь Т.М., Чаплигіна О.В.
ПРОГНОЗУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ПЛОЩ НАСЕЛЕННЯ ПІД БАГАТОРІЧНІ НАСАДЖЕННЯ

Карасьова Н.А.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Аванесова Н.Е.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОПК УКРАЇНИ: ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ЗНАЧНА РОЛЬ

Бєлко І.А.
УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЯК СКЛАДОВА ЙОГО РОЗВИТКУ

Бондаренко Л.А.
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАР’ЄРНИХ АВТОСАМОСКИДІВ ЗА ДОСВІДОМ ТРАНСПОРТУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД

Браславська О.В.
ОЦІНКА ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХІМІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Гончарук О.В.
РОЗРОБКА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Грубяк С.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУТНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ

Дегтярева Ю.В.
ЛИЗИНГ КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ФОРМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Драган О.І.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Захаркін О.О.
СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНЕ ІННОВАЦІЙНЕ ІНВЕСТУВАННЯ НА ОСНОВІ СТЕЙКХОЛДЕРСЬКОГО ПІДХОДУ

Івашина Л.Л.
БЕЗПЕКА ТУРИСТІВ – ЗАПОРУКА УСПІХУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Камаран Али Хассан
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА В УКРАИНЕ И КУРДИСТАНЕ

Карінцева О.І., Матвєєв П.С.
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Коваленко Л.А.
КОНКУРЕНЦІЯ У ХЛІБОБУЛОЧНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Коверга С.В., Згоденко Р.О.
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК ФОРМА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Коренюк Л.В.
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Рачкован О.Д.
ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС СИСТЕМИ АДАПТАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

СЕКЦІЯ 5
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Дем’ян Я.Ю.
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Захарченко С.В.
ПРОДУКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІКИ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР

СЕКЦІЯ 6
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Гнатів Н.Б., Скабодіна Ю.І.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ

Зіновчук Н.В.
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА АГРАРНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ У ФОРМАТІ СУЧАСНИХ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

СЕКЦІЯ 7
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Алиева Э.И.
КОНТЕКСТНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА: ДОМИНИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ

Білецький О.В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Бойко В.І.
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОЖЛИВОСТІ НЕДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ

Говорко О.В.
СТАН ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ: ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

СЕКЦІЯ 8
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Анзін Р.О.
ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКИХ ЕМІТЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИХОДУ НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ КАПІТАЛІВ

Анзіна Г.В.
ЗАХОДИ УПРАВЛІНСЬКОГО ВПЛИВУ НА СПРАВЕДЛИВУ ВАРТІСТЬ КОМПАНІЇ В УМОВАХ ГРАНИЧНИХ РИНКІВ

Васильчук І.П.
ВІДПОВІДАЛЬНЕ КРЕДИТУВАННЯ КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Височіна Л.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ РІЗНИХ ВИДІВ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Гнидюк І.В.
АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ДОХОДАМИ

Горулев Д.А., Тринчук В.В.
АНДЕРРАЙТИНГ КАК ЗЕРКАЛО ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Забаштанський М.М., Забаштанська Т.В.
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНЦЕСІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Канюк В.М.
ВИБІР МЕТОДІВ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Кобушко І.М., Колесник М.Є.
АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Корженко К.А.
ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТІЙКІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

СЕКЦІЯ 9
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Бурдьо І.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ РИЗИКІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Воськало Н.М.
КОНТРОЛЬ ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Гуріна Н.В.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДОХОДІВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Дерій М.В.
ПРОБЛЕМИ ТА МОДЕЛЮВАННЯ КОНТРОЛЮ ЗА СИСТЕМОЮ ОБЛІКУ ГРОШОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ У БУДІВНИЦТВІ

Коваленко О.В.
ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОХОРОНОЮ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

СЕКЦІЯ 10
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Горбачук В.М.
ТОРГОВЕЛЬНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ГАЛУЗІ


 

Журнал Випуск - 12 / 2015 (ч. 2)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Кондратьева Т.В.
СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Микитась В.В.
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ПРОЦЕСУ КЛАСТЕРІЗАЦІЇ ЯК РУШІЙНА СИЛА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

СЕКЦІЯ 2
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Кордзая Н.Р.
ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ТА ЙОГО СУЧАСНИЙ СТАН В УКРАЇНІ

Кудрявцев К.О.
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ДИСБАЛАНСИ ТА АСИМЕТРІЇ У ГРЕЦІЇ

Кульбіда М.В.
СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ІЗ КРАЇНАМИ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Марченко І.С.
ПОТЕНЦІАЛ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ КРАЇН ЄС ТА УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ГЛОБАЛЬНУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇН

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Кондратюк О.І.
ФОРМУВАННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕФЕКТУ СИНЕРГІЇ

Костанецька Т.М.
АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ БАНКРУТСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Кушнір Л.В.
АНАЛІЗ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ ЗА ОСНОВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ

Нечипоренко О.М.
РОЛЬ НЕДЕРЖАВНИХ СТРУКТУР У СИСТЕМІ ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

Парубок Н.В.
РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ПРОДУКТОВИХ ПІДКОМПЛЕКСАХ АПК

Постоєнко К.І.
ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Корчинська О.О.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

Кравець О.Ю.
АНАЛІЗ УМОВ ВИХОДУ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ НА КОНТРОЛЬОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ ДОНБАСУ НА БЕЗЗБИТКОВИЙ РЕЖИМ РОБОТИ

Кулик К.О.
ОЦІНКА ПРИЧИН КРИЗИ ТА СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ СТОРІН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Кучеренко О.В.
ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ В УКРАЇНІ

Lozovska N.N.
USING THE EXPERT ASSESSMENTS TO DETERMINE THE IMPORTANCE OF QUALITY AND EFFICIENCY INDICATORS OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Маловичко С.В.
ТОРГІВЛЯ ЯК ГАЛУЗЬ ГОСПОДАРСТВА: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

Маслак О.І., Коробкова І.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ МІНЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Митяй О.В.
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Нагірна М.Я.
ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЕТІОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Олефіренко О.М.
СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНІ РОЗРАХУНКИ

Перевозова І.В.
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ГАЗОПОСТАЧАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ФАКТОРИ ВПЛИВУ

Пономаренко Т.В.
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Рекун І.І.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОБ’ЄКТИВНЕ ЯВИЩЕ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Романюк В.М.
ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

СЕКЦІЯ 5
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Іванова Н.В.
АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Киризюк С.В.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТИПІВ СІЛЬСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ

Моісеєнко О.М.
ІНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ ЯК ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 6
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Келічавий А.В.
РОЛЬ ПРИРОДООХОРОННОЇ ПОЛІТИКИ У ФОРМУВАННІ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Пиріков О.В.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ЕКОЛОГО-ПРАВОВОМУ ПОЛІ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 7
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Дороніна О.А.
ОБҐРУНТУВАННЯ АРХІТЕКТОНІКИ БАГАТОРІВНЕВОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Калашнікова Т.М.
КЛАСТЕРНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

Лункіна Т.І.
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 8
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Кулинич Ю.М., Святаш С.В.
КОНСОЛІДОВАНА ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ

Лактіонова О.А.
ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ ГНУЧКОСТІ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

Луценко І.С.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Манн Р.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ

Насібова О.В.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Нестор О.Ю.
ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Нечипорук Л.В., Доброрез О.Г.
ВПЛИВ ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ НА СТРАХОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Приходько Є.А.
ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ НА ДЕПОЗИТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Рибачук Ю.О.
ПРОГНОЗУВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЕРІОДИЧНОЇ КІЛЬКІСНО-ВАРТІСНОЇ МОДЕЛІ

Руда О.Л.
ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ – БАЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

СЕКЦІЯ 9
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Кондрич В.І.
ОСОБЛИВОСТІ ГАЛУЗІ ВИНОРОБСТВА ТА ЇХ ВПЛИВ НА СИСТЕМУ ОБЛІКУ

Кузіна Р.В.
ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ КОРПОРАТИВНОЇ ЗВІТНОСТІ ЯК ОСНОВА ЇЇ ФОРМУВАННЯ

Manachyns’ka J.А.
THE SYSTEM OF SYNTHETIC ACCOUNT OF CHARGES PRODUCTION IN A HOTEL ECONOMY

Мельник Т.Ю.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Мичак Н.О.
ПОРІВНЯЛЬНІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, УТРИМУВАНИХ ДЛЯ ПРОДАЖУ, В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА МІЖНАРОДНІЙ ОБЛІКОВІЙ ПРАКТИЦІ

СЕКЦІЯ 10
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Завгородня О.С.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЛЕКЦІЙНИХ МОДУЛІВ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ


 

Журнал Випуск - 12 / 2015 (ч. 3)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Титенко О.А.
СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН З ІНФОРМАЦІЙНИМ ТИПОМ ЕКОНОМІКИ

Чайка Ю.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОГО ПІДХОДУ

Шедяков В.Е.
ВОЗМОЖНОСТИ СМЯГЧЕНИЯ ОТЧУЖДЕНИЯ: РОЛЬ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СЕКЦІЯ 2
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Петрашко А.П.
ИНДИКАТИВНАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ

Сорочан В.О.
АНАЛІЗ СВІТОВОГО РИНКУ ПРОМИСЛОВОГО ТУРИЗМУ

Стаканов Р.Д.
ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ В ЕКОНОМІЧНІЙ ПОЛІТИЦІ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

Чернега О.Б., Кожухова Т.В.
МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ТА ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Орел В.М.
ПОНЯТТЯ Й КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ В ГАЛУЗІ СВИНАРСТВА

Пугач О.А.
СВІТОВИЙ ДОСВІД УПЕРЕДЖЕННЯ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Родіонов В.Є.
АНАЛІЗ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Хоменко О.А.
РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ У ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Черничко Т.В.
ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК ПРОЦЕС ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

Шепелєв В.С.
ОЦІНКА ПОПИТУ НА СВИНИНУ В УКРАЇНІ ТА ФОРМУВАННЯ ЇЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Шепетько Р.І.
ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ НЕОІНДУСТРІАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Рябенко В.В.
ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ

Семенова В.Г.
ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Собко О.М.
МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТІВ КРЕАЦІЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ РОЗВИТКОМ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Стаднік В.Г.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ SERVQUAL ДЛЯ ОЦІНКИ СИСТЕМИ ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Станкевич І.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стрехова С.В.
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ

Толкачева Г.В., Голубев А.К., Пиралиев Э., Мустафа Р.
МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ

Тропіцина Ю.С.
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЗАГАЛЬНОГО ЕФЕКТУ АУТСОРСИНГОВИХ ПОСЛУГ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Трусова Н.В.
КОНЦЕПЦІАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Тульчинський Р.В., Кириченко С.О.
НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Турило А.А.
РІВЕНЬ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

Чорній Б.П.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ІНВЕСТИЦІЇ» В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Шевчук О.А.
СТРАТЕГІЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ БІЗНЕС-ЛІДЕРСТВА

СЕКЦІЯ 5
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Ключник А.В., Страхова І.С.
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Чуріканова О.Ю.
ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ТИПОЛОГІЗАЦІЇ РЕГІОНІВ

СЕКЦІЯ 6
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Коренюк П.І.
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ У КОНТЕКСТІ ГАРМОНІЧНОГО ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ

Левковська Л.В., Сундук А.М., Добрянська Т.І.
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ВОДНОГО КОМПЛЕКСУ ТА ЙОГО БАЗОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ У ВИМІРАХ СТАЛОСТІ

Пыриков А.В.
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ВЕКТОР РАЗВИТИЯ УСТОЙЧИВОЙ ЭКОНОМИКИ

Стегней М.І.
ФІНАНСОВА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Ступень Р.М.
ДЕТЕРМІНАНТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

СЕКЦІЯ 7
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Мартинова Л.Б.
ВПЛИВ МОБІЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЯК НОСІЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ПЕРЕБІГ ПРОЦЕСУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Прокопчук Л.М.
АНАЛІЗ СТАНУ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Снігур Х.А.
ТРАНСФОРМАЦІЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ОДИН ІЗ ЕТАПІВ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ КОМПАНІЇ

СЕКЦІЯ 8
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Свириденко А.Ю.
СТРУКТУРУВАННЯ КРЕДИТНОЇ УГОДИ ЯК СПОСІБ МІНІМІЗАЦІЇ РІВНЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО РИЗИКУ

Теслюк С.А.
ІСТОРИКО-ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ткаченко Я.С.
СВІТОВА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕСІЙ

Філончук Л.Я.
ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ БОРГОВІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ

Хвостенко В.С.
ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНИХ ОБЛІГАЦІЙ

Хомутенко В.П., Богатирьова Є.М.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПОДАТКОВИХ РЕФОРМ

Шелудько С.А.
ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ ЯК ПРЕДМЕТ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ (ЇХ СУТНІСТЬ, ЗМІСТ І ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК З ВАЛЮТНИМИ ПРАВОВІДНОСИНАМИ)

Шимків С.А.
ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Штик Ю.В.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИК АКТУАРНОЇ ОЦІНКИ ЩОДО ВИНАГОРОД ПРАЦІВНИКАМ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Юхименко В.М.
SOLVENCY II В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ВИМОГ ДО ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Яфінович О.Б.
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 9
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Москаль Н.В.
ОЦІНКА САНАЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА У ПРОЦЕСІ САНАЦІЙНОГО АУДИТУ

Пономаренко Н.М.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: УПРАВЛІНСЬКІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ

Рябенко Л.М.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Сливка Я.В.
НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: ФАКТОРИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ

Харламова О.В.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК СПОСІБ ПІДГОТОВКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ

СЕКЦІЯ 10
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Тараненко Ю.В.
АНАЛІЗ РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ